Committee appointed for 2017

October 27th, 2016 No comments

After the 2016 AGM, held in Stornoway Primary School on 26 October, the following were appointed to the following office bearer roles for 2017.

Chairperson – Annette Murray
Secretary – Joanne Mitchell
Treasurer – Kenny MacLeod
Fixtures Secretary – Donald Lamont
Marketing & Merchandising Officer – Paul Duke

Duncan MacIntyre continues as First Team Manager
Ally Lamont continues as Child Protection Officer

The following were appointed to the new Youth Posts approved at the AGM
Under 14s & 17s Manager – Iain Sinclair
Head Youth Coach – Ally Lamont
Youth Co-ordinator – Joanne Mitchell

David Macdonald continues in the role of Chieftain.

Thanks are extended to the 2016 Committee for their hard work and commitment throughout a long and challenging season.

Mòd Cup 2016 – Skye take the spoils

October 16th, 2016 No comments

mod-saturday-15th-oct-2016-093

Despite poor weather, both sides in the Mòd Cup served up a close and competitive tussle. Certainly the club’s best performance against a Skye side, it was a tense and exciting match, with very little to show that there was a league between the sides.

It was a stalemate until veteran Camanachd Cup winner Peter Gordon scored just before the hour mark. We then had the lion’s share of possession and momentum, and if we could have squeezed the ball over the line we could have gone on to swing the game back in our favour. However Iain MacLellan broke up the other end to make it 2-0 with around 15 minutes to go, then Kenny MacLeod put the result beyond doubt with a third goal, although we had some more chances to get on the score sheet.

 

The trophies and medals were presented by An Comunn Gàidhealach President John MacLeod. The support of An Comunn Gàidhealach for the fixture was appreciated. With so many of our young players getting the chance to shine yesterday, whenever the Mòd returns to the Western Isles in the future, we’re sure that this new generation will be more than a match for whatever opposition they face. It was fitting that Skye Camanachd were the final opponents of our tenth season as a senior club, great friends, ‘s math na càirdean and we’d like to thank them all for coming over.

Skye player, and long term friend of the club, Daniel Morrison was named man of the match by referee Henry MacInnes. Michael MacLeod was possibly our best player at buckshee back, but the team competed well all across the park, with Steven Morrison and Scott MacLeod belying their young age, and Alexander Gordon also showing up well coming on as a sub.

Al Reed was also presented with his recent LHSC Young Coach of the Year by John MacLeod.

mod-saturday-15th-oct-2016-090

 

Pictures courtesy of An Comunn Gàidhealach and Graham Hood Photography

BONUS FEATURE – Gaelic celeb and long term fan of the club Alison Gael MacRae turned up to do a wee film alongside her old partner in crime Rubens.

Coinneamh Bliadhnail Camanachd Leòdhais 2017 | AGM

October 12th, 2016 No comments

Thèid Coinneamh Bliadhna Camanachd Leòdhais a chumail ann am Bun-sgoil Steòrnabhaigh Diciadain 26 An Dàmhair 2016 aig 7f. Tha fàilte ron a h-uile neach aig a bheil ùidh ann an spòrs nan Gàidheal ann an Leòdhas agus na Hearadh.

 

The Camanachd Leòdhais AGM will be held in Stornoway Primary School on Wednesday 26th October 2016 at 7pm. A warm welcome is extended to anyone with an interest in the sport of the Gael in Lewis and Harris.

Beachdan/Expressions of interest to the secretary @ andrewmacaskill@btinternet.com

Mòd Cup Facts

October 3rd, 2016 No comments

Lewis Camanachd

We were asked for a translation of the Mòd Article so we created a short listicle of the key facts.

 • The Mòd Cup was first presented by the Aviemore Branch of An Comunn Gàidhealach in 1969 when the Mòd was held in there in 1969.
 • It was first played for between Newtonmore & Kingussie. Newtonmore won and it is the only national trophy that the Kings have never won.
 • The trophy used to have a lid but this has been lost at some point.
 • It is always played by two sides close to where the Mòd is held. This has led to several interesting match ups over the years, especially giving smaller clubs the chance to claim a national trophy.
 • The Mòd was first held in Stornoway in 1979. It is unclear at the moment where the 1979 game was played, but it was won after extra-time by Lochcarron 5-3 against Skye. Boyd MacKenzie played in that match.
 • The Mòd returned to Stornoway in 1989. Skye Camanachd defeated Beauly 4-2 at Bayhead. Goasl were specially made for the occasion. Many of the Skye players that day went on to win the Camanachd Cup the next year.
 • Of note in 1989 was that Beauly player Martin”Toad” MacLean” played the last senior fixture to be played in Lewis until 2011, when “Toad” also played for Lochbroom in the first ever Camanachd Leòdhais home game.
 • The Mòd was held in Stornoway again in 2001, but the shinty as played in Tarbert. For the first time, a Lewis based side competed, a young Back Camanachd facing Kyleakin Primary School. It ended up 11-0 to the Sgitheanaich. Several of the players in both sides have gone on to good shinty careers. Kyleakin are quite possibly the only Primary School team to have ever won a national trophy in any sport.
 • The Mòd Cup was first held in Uist in 2005 as part of Mòd nan Eilean Siar and Uist defeated a Lewis select in an event which also saw the Lord of the Isles Trophy up for grabs with 70 kids taking part.
 • Shinty returned to Uist again in 2011, with the reformed Camanachd Leòdhais facing off against Uist Camanachd. Both teams had been competing at national level, Lewis in North Division Three and Uist in the CA Development League. In a tight, tousy game, Lewis won their first major trophy 2-0.
 • This year’s fixture at Mòd nan Eilean Siar is between Camanachd Leòdhais and Skye Camanachd and will be held at Shawbost on Saturday 15th October, throw-up at 2pm.

Camanachd Innse Gall agus Cupa a’ Mhòid – Duais Iomain a’ Chomuinn

September 30th, 2016 No comments

Lewis CamanachdChaidh Cupa a’ Mhòid a thoirt seachad airson a’ chiad uiar le Meur Comunn Gàidhealach na h-Aghaidh Mòire ann an naoi ceud deug ’s a trì fichead ’s a naoi. Is mòr an t-iongnadh nach robh iomain an-sàs anns an fhèis roimhne sin, leis cho làidir sa tha an ceangal eadar an spòrs agus an cànan – ach is beag an t-iongnadh gun do  shaoil cuideigin aig a’ Chomunn gum biodh an Aghaidh Mhòr glè fhreagarrach airson co-fharpais den leithid a bhith anns an reasoirt ùr leis gu bheil Sgìre Bhaideanaich cho ainmeil airson iomain.

Gu dearbh, chaidh a’ chiad chluiche de Chupa a’ Mhòid a chumail eadar an dà fhuamhaire ud, Baile Ùr an t-Slèibh agus Cinn a’ Ghiuthsaich – agus leis gun robh am Baile Ùr cho làidir aig am àm, chan eil e na iongnadh gun do bhuannaich iad – agus gus an latha an diugh, ’s e an aon duais nàiseanta nach do bhuinnig Cinn a’ Ghiuthsaich riamh.

Is e duais eireachdail a th’ ann an Cupa a’ Mhòid, gu math coltach ann am meud agus crùth ris an t-seann European Cup Winners Cup air an d’ fhuair Obar Dheathain agus Rangers greim uair neo uaireigin.  B’ àbhaist do bhonaid a bhith air a’ chupa, ach chaidh sin air iomrall thar nan linntean.

Is e duais shònraichte a th’ anns a’ Chupa cuideachd, leis gu bheil e ga chluich leis an dà sgioba as fhaisge air a’ Mhòd aig an àm.  Tha seo air cothrom a thoirt do mheasgachadh math de sgiobaidhean, gu h-àraidh sgiobaidhean beaga nach eil ro chleachdte ris an leithid, greim fhaighinn air duais nàiseanta.

Tha am Mòd air a bhith ann an Steòrnabhagh (1979, 1989 agus 2001), no ’s na h-Eileanan Siar (2005 agus 2011) còig tursan agus tha gach uair air cuir ri sgeulachd inntinneach na h-iomain anns an Innse Gall.

Chan eil e buileach soilleir mar a thachair leis a’ Mhòd ann an 1979 ach gun do bhuannaich Loch Carrain an aghaidh Camanachd an Eilein Sgitheanaich 5-3 as dèidh ùine a bharrachd. Tha aon rud cinnteach, bha Boyd MacCoinnich, fear a bha cho cudromach ri ath-leasachadh na Camanachd san eilean seo a’ cluich dha na Carrannaich.

Ann an 1989, thàinig Camanachd an Eilein gu Steòrnabhagh còmhla ris a’ Mhanachainn – chluich iad aig Ceann a’ Bhàigh le Eanraig MacAonghais mar rèitire. Bhuinnig an t-Eilean 4-2. A-rèir coltais, thug e seachdain do chuid dhe na gillean (tòrr a bha an-sàs anns an ath sheusan nuair a thog iad Cupa na Camanachd) a thilleadh a Phort Rìgh. Chaidh tadhal a thogail ann an Steòrnabhagh gu sònraichte airson a’ ghèam ach cha bhiodh gùth air spòrs nan Gàidheal ann an Leòdhas airson sia bliadhnaichean eile nuair a thòisich Dr Barden is a leithid na sgiobaidhean òigridh air feadh Eilean an Fhraoich.

Ann an 2001, cha robh ach Camanachd a’ Bhaic fo stiùir Bhoyd MhicCoinnich a’ cumail an àird ar spòrs agus chluich iad a’ chiad gheam iomain anns na Hearadh o chionn bhliadhnaichean an aghaidh Caol Acainn às an Eilean Sgitheanach. Is e 11-0 a bh’ anns an sgòr, ach a’ faicinn gun robh leithid de na bràithrean Moireasdanach, MhicIlleinein agus Sarah Corrigall anns an sguad òg sin, cha robh nàire sam bith ann dha na Bacaich òga a bhith a’ call. Gus an latha an-diugh, ’s e Caol Acainn an aon sgioba bhun-sgoil a bhuannaich duais naiseanta (no duais inbhich ann an spòrs sam bith le cinnt!).

Chaidh cràthadh a thoirt air cumadh a’ Mhòid anna n 2005, nuair a chaidh tagradh tar-eileanach a dhèanamh agus le sin, chaidh an gèam a chluich ann an Uibhist airson a’ chiad uair. Cha robh sgioba Leòdhasach air cluich còmhla ach uair no dhà roimhne seo. A-rèir aithisg on àm le Ally “Fro” MacLeòid:

“A match held during MOD 2005 was unquestionably Lewis’s worst performance so far. Poor defending, poor attacking, poor communication, poor passing and non-existent teamwork meant that we were lucky not to concede any more. James Mackenzie put in a captain’s performance and was undoubtedly Lewis’s best player, but everyone else was pretty awful (no offence everyone else), and even he couldn’t stop this heavy loss. The bus journey was fun…”

Bha e inntinneach dhà-rireabh ge-tà gur e mac Bhoy MhicCoinnich, Seumas a bh’ anns a’ chluicheadair a b’ fheàrr aig na Leòdhasaich, agus gun robh na ceanglaichean sin ann eadar 1979 is 2005.

 

Peter Gomez Shinty Uist Gaga sean anderson

Thug an call ann an 2005 spionnadh dhan Chomann a bha air ath-stèidheachadh ann an Leòdhas anns an Dubhlachd 2006 a bhith a’ leasachadh, agus leis an amas airson an cupa a bhuannachadh ann an 2011, chuir an Dubh is Gorm a-steach dha na cupannan aig Comann na Camanachd ann an 2007, agus an uairisn dhan Treas Roinn a Tuath ann an 2011 . Agus gu dearbh, is dualtach gur e Freastal a bha a’ ciallachadh gum biodh iad a’ farpais airson Duais a’ Chomuinn anns a’ chiad bhliadhna a chluich iad anns na lìogaichean an aghaidh Camanachd Uibhist.

Bha Uibhist gu math làidir aig an àm, a’ cluich ann an Lìog Leasachaidh Comann na Camanachd, agus bha geam faisg air a bhtih ann eadar an dà sgioba aig Fèis Cheilteach Innse Gall, le Leòdhas a’ buannachadh 3-1. Cha robh e buileach soilleir cho gheibheadh làmh an uachdair nuair a bhiodh iad a’ coinneachadh aig Sgoil Lionacleit.

Dh’èirich na Leòdhasaich tràth agus chaidh iad suas gu deas ann am Coidse nan Loch. Cha robh trioblaid sam bith ach gun robh sinn fada ro thràth anns an t-Òb agus theab Sgot Moireach am bàta a chall lesi gun robh e a’ gabhail air a shocair a’ coiseachd air ais on Bhutty Van!

Air madainn chàilear, loidhnich an dà sgioba an-àird. Is e gèam faisg a bh’ ann, le iomadh car mus do chuir Will Church dà thadhal airson a’ chùis a chur seachad.  Rinn na balaich Leòdhasach gàirdeachas mòr agus chaidh an duais a thoirt dhachaigh thar Caolas na Hearadh.  Cha robh ach aon chall ann, gun do sgrìobh Diablo òran mu dheidhinn!  Is e dòigh shònraichte a bh’ ann airson bliadhna eachdraidheil do dh’iomain sna h-Eileanan an Iar a dhùnadh.

WillTrophy

Innes, Andrew, Micheal, Conor

Tha am Mòd a’ tilleadh a-rithist anns an Dàmhair dha na h-Eileanan. Bha còir aig an geam am-bliadhna seo a bhith ga cluich ann an Uibhist a-rithist ach gu mì-fhortanach, tha eilthireachd agus oilthighean air buaidh mhòr a thoirt air sgioba Uibhist o chionn ghoirid agus mar sin, ’s e an dara sgioba aig an Eilean Sgitheanach a bhios a’ cluich nar n-aghaidh airson Cupa a’ Mhòid am-bliadhna.

Chan eil caraidean cho taiceil no cho dlùth air a bhith againn ris na Sgitheanaich far na pàirce nar strì airson inbhe ann an saoghal na Camanachd. Air a’ phàirc, chan eil na geamannan air a bhith ro fhaisg gu ruige seo, ach tha iad uile air a bhith gan cluich ann an spioraid air leth, agus bidh e na dhòigh fhreagarrach airson deich seusanan aig Camanachd Leòdhais a chòmharrachadh.

Mholadh sinn dhuibh uile a thighinn ann agus hò-rò-gheallaidh a dhèanamh còmhla rinn.

Taing dhan Chomunn Ghàidhealach airson taic a chur ri Cupa a’ Mhòid.

Camanachd Leòdhais – Youth Coaching Posts 2017

September 21st, 2016 No comments

Following the Club’s recent youth development review, the following roles have been identified for the 2017 season as essential to the sport’s future development in the Western Isles.

The draft remits for these roles are below.

If you would be interested in any of the following roles, please contact Head of Youth Development, Eoghan Stewart by Friday 30th September via the club’s Facebook page or lewiscamanachd@hotmail.co.uk

 

IMG_5727

Primary Age Co-ordinator (Under 12s) Minimum of Two Positions – May be appointed by area

Ensure the availability of suitable facilities for primary age sessions.

Ensure availability of qualified coaches and first aiders for primary age sessions.

Maintain a positive coaching and playing environment on and off the park. Implement the Positive Coaching Scotland model of best practice. http://www.sportscotland.org.uk/coaching/positive-coaching-scotland/

Assist in arranging club-run shinty festivals on a regular basis throughout the year. Organise at least one trip away for primary level teams to mainland per season.

Liaison with shinty colleagues in Uist a priority for 2017.

Liaise with CNES Active Schools to help run shinty competition at sports festival.

Liaise with and facilitate support for teachers and parents who would like to see shinty provided in their primary school.

Liaise with U14 coaches and manager regarding scheduling, player progress and selection for players in upper primary (P6-7)

Be an active member of the Club’s Youth Committee, assisting with fundraising and securing sponsorship.

CA Foundation Level desirable.

 

Lewis v Uist Causeway

Under 14 Coaches (Two Positions Available)

Lead and facilitate high quality training and coaching for all players eligible for U14.

Maintain a positive coaching and playing environment on and off the park. Implement the Positive Coaching Scotland model of best practice. http://www.sportscotland.org.uk/coaching/positive-coaching-scotland/

Attend U14 games where and whenever possible. In charge of all tactical decisions at all matches attended. Ensure cover in place if unavailable.

Liaise with First Team manager and U14 manager & U17 manager regarding scheduling, player progress and team selection.

Be an active member of the Club’s Youth Committee, assisting with fundraising and securing sponsorship.

Any  other applicable duties pertaining to the Camanachd Leòdhais Under 14 team.

CA Level One Desirable, commitment to passing Level One essential, CA Foundation Level Essential.

 

Under 14 Team Manager

Secure fixtures at home and away for the U14s, with participation in CA sanctioned tournaments a priority for 2017.

Ensure the availability of suitable facilities for U14 sessions and fixtures.

Liaise with First Team manager and U14 coaches & U17 manager regarding scheduling, player progress and team selection.

Liaison with local secondary schools to ensure that competitive opportunities for school teams are exploited.

Facilitate a positive coaching and playing environment on and off the park. Implement the Positive Coaching Scotland model of best practice. http://www.sportscotland.org.uk/coaching/positive-coaching-scotland/

Enforce Camanachd Leòdhais constitution and code of conduct. Ensure good attendance at training by U14 players.

Be an active member of the Club’s Youth Committee, assisting with fundraising and securing sponsorship.

Any  other applicable duties pertaining to the Camanachd Leòdhais Under 14 team.

CA Level One Desirable, CA Foundation Level Essential.

 

IMG_2016

Under 17 Team Manager

Secure fixtures at home and away for the U17s, with participation in CA sanctioned tournaments a possibility in 2017 and a definite target for 2018.

Liaise with First Team manager and U14 coaches & manager regarding scheduling, player progress and team selection.

Liaison with local secondary schools to ensure that competitive opportunities for school teams are exploited.

Maintain a positive coaching and playing environment. Assist in delivery of coaching sessions in association with first team coaches when U17 fixtures are imminent. Implement the Positive Coaching Scotland model of best practice. http://www.sportscotland.org.uk/coaching/positive-coaching-scotland/

Enforce Camanachd Leòdhais constitution and code of conduct. Ensure good attendance at first team training by U17 players.

Player retention will be a major focus of this remit.

Be an active member of the Club’s Youth Committee, assisting with fundraising and securing sponsorship.

Any  other applicable duties pertaining to the Camanachd Leòdhais Under 17 team.

CA Level One preferable, commitment to passing Level One essential

These posts will be confirmed at the upcoming AGM. On confirmation, they will be subject to review at each subsequent AGM. All appointees will hold an up to date PVG from Disclosure Scotland before taking post.

Welcome back Ronan as we finally return to winning ways

September 4th, 2016 No comments

After a challenging league season, we signed off with a good strong 4-1 win over Inverness at Shawbost. In a great sign for the future, we finished the game with four players under-17, with Steven Morrison getting his first start, Scott continuing to play a leading role and Alexander Gordon making his first team debut as a sub. Thanks to Inverness for making the trip.

However, all other successes aside, the big story was the return of Ronan Sinclair after six months out the sport. Ronan was airlifted to hospital on the eve of the league season with a life-threatening illness. This put a real cloud over the start of the season, and it was to his credit that his brother Paddy played against Cabers in the opening day game, and indeed was the only bright spot in a very poor performance by our side that day. Thankfully, Ronan returned home after several procedures but it was unsure if he would ever play sport again, having been a keen rugby player and footballer as well as his shinty interests. We were therefore absolutely delighted to welcome him back to training a few weeks ago and to see him play the final ten minutes of the game.  A proud moment for Ronan and the whole Sinclair family, including father Iain “Diablo” and mother Trish.

Ronan Sinclair

Ronan Sinclair

Manager Duncan MacIntyre thanked all the players who’ve contributed this season, which steadily improved after a slow start in a very competitive league. The club marks ten years as a senior club next year and we look forward to the youngsters striding confidently into that future and building on the lessons learned this year.

The win gives us a better chance of avoiding bottom spot depending on results by other clubs, but the club has come to establish itself as a respected part of the shinty community.

There was some movement on the scoring charts, although Donald and Scott didn’t add to their totals, making it unlikely that the bottle of whisky on offer to anyone reaching 10 goals in the season will be bought.

Goalscorers after end of league season 2016

Donald Lamont 8

Scott MacLeod 6

Paul Duke 5

Will Church 5

Kenny Murray 4

Ally Lamont 4

Duncan MacIntyre 2

Connor Chalmers 1

Eoghan Stewart 1

There will be one more opportunity for those at the top of the charts to reach for the Drams when we have the Mod Cup in October. A lack of player availability for Uist has meant they unfortunately are unable to participate in the 2016 fixture, so Skye Camanachd Seconds will be taking their place, the venue is TBC but will most likely be Shawbost.

Thanks to Poppy for the picture of a rainbow.

Race for the Drams – Last Orders

August 16th, 2016 No comments

IMG_3853

We’ve had a couple of games in recent times where we could have picked up some points if we’d just had the rub of the green – we were eventually undone by Glengarry 4-1 at Craigard, and Kilmallie were mightily relieved to be the eventual victors in a 4-3 epic at Canal Parks.  Both games resulted in goals so there has been movement on the Race for the Drams, where the BGT promises to buy a bottle of whisky for any Lewis Camanachd players who reaches 10 goals in a season.

It looks like Donald is within touching distance of the drams – he has three fixtures left in which to be only the third individual to hit double figures in a season. Maybe a late burst from Will or Scott could grab them a bottle as well but it looks like Mr Lamont is making big strides towards the title of top-scorer and a bottle of the best blend money can buy.

Donald Lamont 8

Scott MacLeod 6

Paul Duke 5

Will Church 4

Kenny Murray 3

Duncan MacIntyre 2

Ally Lamont 2

Connor Chalmers 1

Eoghan Stewart 1

#raceforthedrams2k16

Four In A Row at HebCelt!

July 25th, 2016 No comments

A record equalling four goals from Donald and a double from Scott made it a fourth in a row HebCelt title for the club.  Uist brought a good squad, thanks to Keith, Graham and Joseph organising, and the 6-nil scoreline was not a fair reflection of their application and effort, although it was well deserved on our side thanks to the clinical scoring by the lads. It was Duncan’s first trophy as manager and will hopefully build for the rest of the season.

Thanks to Sean Cameron for refereeing, Crawford MacLellan for presenting the trophy and to all the youngsters who turned up for the youth game at noon, young Zander MacRae visiting from Kinlochshiel was named player of the match after a 3-3 draw.

A massive thank you to Caroline MacLellan and all at the Hebridean Celtic Festival for their support and hospitality, Runrig were frankly awesome! Official pics were taken by Colin Cameron but old friend of the club Iain Cochrane was also on hand with some snaps. and they can be seen below.

Craig Morrison Stornoway Sixes – Simply the Best!

July 17th, 2016 No comments

craigsixes2016a craigsixes2016b craigsixes2016c

Last Wednesday saw a great night in memory of two Morrisons who are greatly missed by all the shinty community in Lewis.

The Craig Morrison Stornoway Sixes had their second midweek running after last year’s successful trial and it once again proved an excellent addition to HebCelt week.

For the first time there was a youth competition, with three teams, the Bocan Boys, the Tolsta Terrors and the Juniors. It was won by the Tolsta Terrors with Seumas Mac a’ Ghobhainn winning the local young player of the tournament prize and Calum Murray of Glasgow Gaels winning the overall player of the tournament.

The awards were presented by Murdo Morrison, father of the late Diane Morrison. Diane passed away suddenly in 2012 , and in her memory a collection as made from all the players which raised over £150 for the British Heart Foundation, for whom the family have tirelessly fundraised since her untimely passing. The club will now make hold this collection at the event every year.

The senior tournament saw a three team double round robin, with both teams playing each other twice. There were Al’s Pals (captained by Al Reed), Simply the Best (Michael MacLeod) and Fiorentina Turner (Peter Gomez).

Simply the Best 2 (Donald 2) – 0 Fiorentina Turner

Simply the Best 2 (Donald 2) – 2 Al’s Pals (Will 2)

Al’s Pals 2 (Ally 2) – 0 Fiorentina Turner

Fiorentina Turner 0 – Simply the Best 1 (Conal)

Al’s Pals 3 (Ally 2, Will) – Simply the Best 1 (Donald)

Fiorentina Turner 1 (Lisa) – Al’s Pals 0

The results meant that Simply the Best and Al’s Pals were tied on points, so a penalty shootout was held. Donald’s penalty snuck past Eoghan so the title went to Michael’s team. He received the shield from Craig’s father Graham and mother Kareen and other members of the family who were in attendance.

Rory MacDiarmid was named young player of the tournament, but all the youngsters who took part in the adult competition, including Steven Morrison, Robert Kearney, Lisa Mason, the Murray brothers and Rory’s own brother Conal all looked promising for the future.

Ally Lamont edged his brother and Steven Morrison for player of the tournament thanks to some incredible strikes which threatened to burst the net.

Kareen said afterwards that Craig would have loved the event. He was a great, enthusiastic personality and his loss in 2009 was a terrible blow to all his family and friends. We look forward to playing tribute to him for many years to come.