Contact Us

We always want to hear from people with an interest in Shinty in Lewis and Harris – whether you want to play, help with coaching, support the team or just want a little info about the club, get in touch with us here.

You can also e-mail the club on lewiscamanachd@hotmail.co.uk

Tha sinn an-comhnaidh airson cluinntinn bho dhaoine aig a bheil ùidh ann an camanachd ann an Leòdhas agus na Hearadh – co-dhiubh ma tha thu airson cluich, cuideachadh le coidseadh, taic a thoirt seachadh neo tha thu direach airson beagan fìosrachadh fhaighinn a-mach mun chomann – cuir fios thugainn an-seo.

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message