Coaching Aims and Values – Amasan agus Luachan

Anns an Dubhlachd 2015, dh’obraich na coidsichean againn air liosta de dh’amasan agus luachan don Chomann. Seo iad:

In December 2015, our coaches worked on a list of aims and values for the Club:

Our Values – Ar Luachan

 • Dealas – Commitment & Enthusiasm
 • Spèis – Respect
 • Smachd – Discipline
 • Seasmhachd – Resilience
 • Freagarrachd – Adaptability
 • Fosgailte – Inclusive
 • Cothromach – Sportsmanship
 • Obair-Sgioba – Teamwork
 • Pròis – Pride

Our Aims – Ar n-Amasan

 • More Youth Fixtures – Barrachd Chothroman Òigridh
 • Own Ground – A’ Phàirc againn fhèin
 • Win a Cup – Cupa a thogail
 • Every Child Involved & PLAY more – Gach pàiste an-sàs agus a’ CLUICH
 • Enjoyment and Opportunity – Tlachd agus cothrom