Tha comataidh Chamanachd Leodhais air leth toilichte a radh gun d’ fhuair sinn naidheachd a-nochd bho Chomann na Camanachd a’ dearbhadh gun tug iad cead dhuinn a chluich ann an co-fharpaisean liog bho 2012 air adhart. 

As deidh gach soirbheachas is stri am bliadhna cha robh co-dhunadh sam bith eile aca ri dheanamh agus tha sinn a coimhead air adhart ri iomadh bliadhna eile de dh’iomain a’ dol bho neart gu neart ann an Leodhas agus na Hearadh.

 

The Commitee of Camanachd Leodhais is delighted to announce that we have received news from the Camanachd Association confirming that we have been given permission to play in league competition from 2012 onwards.

After all our success and striving this year, they were presented with only one possible conclusion and we look forward to many more years of shinty going from strength to strength in Lewis and Harris.

Cumaibh oirbh Camanachd Leodhais!

By eoghan

3 thoughts on “The West’s Awake, Stornoway’s Awake!”
 1. Meala bhur naidheachd agus is math a rinn sibh uile.
  Faodaidh sibh nis toiseachadh a’ treanadh airson na tha romhaimh!

  I presume pre-season training starts soon?

  gach durachd

  hdm

 2. From Dukey to Diablo, Wee Sven to the mothers who washed strips, this has been an enormous team effort. The commitment shown from the Glasgow boys who went the extra mile to make games, those who made training every week, those who jumped on the ferry 6 Saturdays in a row, everyone has played their part.

  We have been involved in TV programmes and two awards ceremonies but the big prize came last night. We now have a unique opportunity to create something lasting. The hard work does not stop now, it is only beginning but as we have seen this year, the rewards are huge.

  It has been a pleasure lads, here is to many more years like this one!

 3. eil thu ag iarraidh geam uisdean?

  Mille taing dhan a h-uile duine airson a chur ris gach soirbheachas againn am-bliadhna. Tha e doirbh a chreidsinn gun tàinig sinn cho fada ann an ùine cho goirid. Aig toiseach na bliadhna, chuir sinn romhainn ceithir puingean a thogail agus Cupa a’ Mhòid a ghleidheadh agus ‘s e sin a rinn sinn. Feumaidh sinn an ath cheum a ghabhail ann an Dà Mhille sa Dhà Dheug agus as dèidh sin.

  Guma fada beò an iomain ann an Eilean Beag Donn a’ Chuain. Camanachd Leòdhais gu bràth!

Leave a Reply

Your email address will not be published.