Mealaibh an naidheachd air Pòl agus Paddy. Rinn iadsan sguad na h-Alba airson Iomain Cholmcille 8 ann an Gaoth Dobhair Disathairne 10mh An Damhair.  ‘S e Eòghan a tha anns a’ mhanaidsear a-rithist agus bidh esan a’ cluich cuideachd.

Congratulations to Paul Duke and Paddy Sinclair, they have been selected for the Alba squad for Iomain Cholmcille 8 in Gweedore on Saturday 10th October. Eòghan is the manager again and he will also be taking a playing role.

 

PRESS RELEASE

 

Alba air sguad ainmeachadh airson Iomain Cholmcille a hOcht

 

Tha Alba, Sgioba Iomain na Gàidhlig air sguad nam fear ainmeachadh airson Iomain Cholmcille 8 ann an Gaoth Dobhair Disathairne 10 An Damhair.

 

Is e Iomain Cholmcille fear dhe na tachartasan spòrs as sònraichte san t-saoghal, far am feum Gàidhlig na h-Alba no na h-Èireann a bhith aig a h-uile cluicheadair agus a bhith ga chur gu feum air a’ phàirc agus far na pàirce cuideachd.

 

Tha e a’ tilleadh a dh’Èirinn as dèidh a bhith ga chumail gu soirbheachail ann an Glaschu an-uiridh ach airson a’ chiad uair, bidh e ga chumail ann an Conntae Dhùn nan Gall, air neo Tìr Chonnaill anns an sgire Ghaeltacht, Gaoth Dobhair.

 

Tha Eòghan Stiùbhart a’ tilleadh gu dreuchd mar mhanaidsear na sgioba agus mar chluicheadair às dèidh do Aonghas MacDhòmhnaill a dhèanamh an-uiridh cho fad ’s gun robh Eòghan a’ ruith chùisean far na pàirce. Tha e toilichte a bhith air ais ann an dreuchd-cluich a-rithist agus e làn mholadh dhan sguad aige.

 

“Tha sguad beag dìleas againn – bha e doirbh do ghille no dhà na làithean fhaighinn far na h-obrach agus tha feum aig feadhainn a chluich do dara sgioba an Eilein Sgitheanaich ach tha mi riaraichte leis an sguad mar a tha e. Tha measgachadh math de chluicheadairean eòlach, cluicheadairean ùra agus daoine aig a bheil diofar ìrean de Ghàidhlig ach a bhios uile gu math deònach an cànan a chur gu feum agus na sgilean aca, an dà chuid ann an Gàidhlig agus ann an iomain a leasachadh.”

 

“Tha Gilleasbuig MacDhòmhnail ainmeil mar sàr-chluicheadair agus sàr-Ghàidheil agus tha grunn mhath de Sgitheanaich san sguad a tha air cluich aig fìor àrd-ìre am-bliadhna. Tha Eòghainn Caimbeul air a dhèanamh glè mhath don Mhanachainn cuideachd agus esan ann an sguad treanaidh na h-Alba aig aois fo 21, agus tha e math gu bheil an cothrom aig Niall Iain Caimbeul agus Calum Gibb a bhith a’ tighinn air turas mu dheireadh thall.  Tha mi toilichte cuideachd gu bheil Lawrence Belleni còmhla rinn, tha esan air Gàidhlig ionnsachadh air a cheann fhèin agus bidh e a’ cur mòran ri cluich agus craic na sgioba.”

 

Chaill Alba an cuach aig an taigh ann an Glaschu an-uiridh agus bidh dùbhlan mòr romhpa thall ann an Èirinn le Fir Uladh agus Cumann Micheal Breathnach a’ feitheamh orra.

 

Airson a’ chiad uair, bidh farpais dha na boireannaich ann, agus bidh co-mhanaidsearan na h-Alba, Catrìona Gibb agus Ciorstaidh NicLeòid ag ainmeachadh an sgioba anns an ath dà latha. Tha sgioba nam Ban a’ faighinn taic-airgid o McIntyre & Co, luchd-lagha anns a’ Ghearasdan.

 

Tha Iomain Cholmcille a’ faighinn taic o Cholmcille, am buidheann eadar-nàiseanta airson ceanglaichean eadar Gàidheil na h-Alba is na h-Èireann a neartachadh is a leasachadh.

 

Sguad Fireannach na h-Alba

 

Greum MacIlleDhuibh, Mark Friseal (Oilthigh Obar Dheathain) Jack Friseal (An Gearasdan) Eòghainn Caimbeul (A’ Mhanachainn) Doneil MacLeòid (Srath Ghlais) Iain Pàdraig Mac na Ceardaich, Pòl Duke, Eòghan Stiùbhart (Camanachd Leòdhais) Iain MacNeacail, Gilleasbuig MacDhòmhnaill, Alasdair MacDhòmhnaill, Niall Iain Caimbeul, Calum Gibb, Iain Mac a’ Phearsain (Camanachd an Eilein) Alasdair Dunnings (Camanachd an Òbain) Lawrence MacNeacail Belleni (Srath Spè) Anndra Grace (Oilthigh Ghlaschu)

Alba name men’s squad for Iomain Cholmcille 8

 

Alba, the Gaelic Shinty Team has named their men’s squad for Iomain Cholmcille 8 in Gweedore on Saturday 10th October.

 

Iomain Cholmcille is one of the World’s unique sporting events, where every player must have either Scottish or Irish Gaelic and is required to use it on and off the park. 

 

It returns to Ireland after a successful running in Glasgow last year but for the first time it will be held in the county of Donegal, also known as Tir Chonnaill, in the Gaeltacht area of Gweedore.

 

Eòghan Stewart returns as manager of the suqad (and in a playing capacity) after Nui Macdonald taking the reins last year whilst Eòghan co-ordinated the event. He is happy to be back in a playing role but had fulsome praise for his squad. 

 

“We have a small but committed squad – it was difficult for a couple of players to get time off work and a few players were required by the Skye Camanachd second team as they have an important fixture that day but I am delighted with the squad I have. There is a good mix of experience, exciting youngsters and people with differing levels of Gaelic but who are all willing to speak and use it and develop both their Gaelic and shinty skills.”

 

“Gilleasbuig Macdonald is known as a fine player and fine Gaelic speaker and there is a good pack of Skyemen who have played to a truly fine standard this year. Ewen Campbell has done very well for Beauly and is in the National U21 Training Squad and it is great that Neil John Campbell and Calum Gibb are finally getting the opportunity to come on tour. I am also very happy that Lawrence Belleni will be with us, he’s learned Gaelic off his own back and will add a lot to both the play and the craic.”

 

Alba were defeated in their quest for the Còrn Cholmcille last year in Glasgow and they face a strong challenge over in Ireland in the form of Fir Uladh, the current holders and Cumann Micheal Breathnach. 

 

For the first time, there will be a ladies competition and Alba co-managers, Catriona Gibb and Kirstie Macleod will be naming their squad in the coming days.  The ladies team have received sponsorship from McIntyre & Co, Solicitors in Fort William. 

 

Iomain Cholmcille receives support from Colmcille, the international body for developing and strengthening links between Gaelic speakers in Scotland and Ireland. 

Alba Men’s Squad

 

Graham Black, Mark Fraser (Aberdeen University) Jack Fraser (Fort William) Ewen Campbell (Beauly) Doneil MacLeod (Strathglass) Paddy Sinclair, Paul Duke, Eòghan Stewart (Camanachd Leòdhais) Iain Nicolson, Gilleasbuig Macdonald, Alasdair “Digg” Macdonald, Neil John Campbell, Calum Gibb, Ian “Duchan” MacPherson (Skye Camanachd), Alex Dunnings (Oban Camanachd) Lawrence Nicolson Belleni (Strathspey) Andrew Grace (Glasgow University)

 

By eoghan

Leave a Reply

Your email address will not be published.