Tha Uilleam agus Fionnlagh MacLeòid air a bhith gan taghadh airson geam eadar-nàiseanta eadar Alba, sgioba na Gàidhlig, agus Sasainn ann an Druim na Drochaid Disathairne 16mh den t-Sultain. ‘S e seo a’chiad uair a chaidh athair is mac a thaghadh son Alba. Bidh iad a’ coinneachadh ri Al Reed, seann chluicheadair Chamanachd Leòdhais, a tha air a thaghadh do Shasainn.

Willie MacLeod and Finlay MacLeod have been selected for the international shinty game between Alba, the national Gaelic select, and England at Drumnadrochit on Saturday 16th September. This is the first time that a father and son combination have been chosen to represent Alba. They will also be facing former Camanachd Leòdhais stalwart Al Reed who is playing for England.

Gur math thèid leibh!

To see the full list of Alba caps from Camanachd Leòdhais click here.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.