An-diugh, tha sinn a’ cuimhneachadh air ar caraid bòidheach Diane Mhoireasdan a chaidh a toirt bhuainn gu grad air an latha seo an-uiridh. Tè uasal, laghach a bha an-còmhnaidh air cliathaich na pàirce a’ cur taic ri Camanachd Leòdhais. Chaidh urram a thoirt dhi gu foirmeil le mionaid de thost ron ghèam chairdeil an aghaidh an Eilein Sgitheanaich anns a’ Ghearran. Tha ar smuaintean agus ar n-urnaighean gan cur as leth an teaghlaich an-diugh agus as leth an fheadhainn ud a bhios a’ cluich ann an dubh is gorm agus a bha nan caraidean bun na h-ursainne dhi, gu h-àraidh na bràithrean MhicLaomainn.

Gus am bris an là agus an teich na sgàilean.

Today we remember our beautiful friend Diane Morrison who was taken from us suddenly on this day last year. A kind and caring young lady who was always at the edge of the park supporting Camanachd Leòdhais. Respects were paid formally with a minute silence before the friendly match with Skye Camanachd in February. Our thoughts and prayers are given for her family today and also those who play in the Dubh is Gorm and were her childhood friends, especially the Lamont brothers. Gus am bris an là.

By eoghan

Leave a Reply

Your email address will not be published.