Thèid Coinneamh Bliadhnail Comann Camanachd Leòdhais 2018 a chumail aig 6f Dimàirt 30mh An Dàmhair aig Oifisean Chomhairle nan Eilean Siar, Rathad Shanndabhaig Steòrnabhagh. Tha fàilte ron a h-uile neach aig a bheil ùidh ann an spòrs nan Gàidheal ann an Leòdhas agus na Hearadh.

The Annual General Meeting 2018 of Comann Camanachd Leòdhais will be held at 6pm on Tuesday 30th October at the Comhairle nan Eilean Siar Offices, Sandwick Road, Stornoway. A warm welcome is extended to anyone with an interest in the sport of the Gael in Lewis and Harris.

Expressions of interest in committee positions, with secondment, and motions should be sent to the secretary Joanne Mitchell joanne_mitchell6 [at] sky.com before the 23rd of October.

 

 

 

 

By eoghan

Leave a Reply

Your email address will not be published.