Thèid Coinneamh Bliadhna Camanachd Leòdhais a chumail ann am Bun-sgoil Steòrnabhaigh Diciadain 26 An Dàmhair 2016 aig 7f. Tha fàilte ron a h-uile neach aig a bheil ùidh ann an spòrs nan Gàidheal ann an Leòdhas agus na Hearadh.

 

The Camanachd Leòdhais AGM will be held in Stornoway Primary School on Wednesday 26th October 2016 at 7pm. A warm welcome is extended to anyone with an interest in the sport of the Gael in Lewis and Harris.

Beachdan/Expressions of interest to the secretary @ andrewmacaskill@btinternet.com

By eoghan

Leave a Reply

Your email address will not be published.