logocamanachdleodhais

Thèid Coinneamh Coitcheann Bliadhnail Chomann Camanachd Leòdhais a chumail aig sia uairean feasgar, Dimàirt 29mh an Dàmhair ann an Oifisean na Comhairle, Rathad Shanndabhaig, Steòrnabhagh.

Thèid na h-oifigearan airson comataidh 2020 a thaghadh aig a’ choinneamh. Tha sinn a’ sìreadh bhuill ùra cuideachd ’s feum mòr orra. Bidh fàilte ro dhuine sam bith le ùidh ann an spòrs nan Gàidheal anns na h-Eileanan Siar.

Cuir molaidhean agus tagraidhean dhan rùnaire, Joanne Mitchell, ro-làimhe aig joanne_mitchell6 [at] sky.com

The Annual General Meeting of Comann Camanachd Leòdhais will be held at 6pm on Tuesday 29th Ocotber in the Comhairle Offices on Sandwick Road, Stornoway.

The office bearers for the 2020 committee will be chosen at the meeting. We are also actively seeking new ordinary committee members. We welcome anybody with an interest in the sport of the Gael in the Western Isles.

Please send any proposals or applications to the Secretary, Joanne Mitchell, beforehand at joanne_mitchell6 [at] sky.com

Suas leis an Dubh is Gorm

By eoghan

Leave a Reply

Your email address will not be published.