Camanachd Leòdhais Summer Camps 17, 18, 19 July 2013

 

Tha Camanachd Leòdhais toilichte a bhith a’ cumail Campa Iomain an t-Samhraidh air Pàirc Gach Sìde Barraid Mhic a’ Ghobhainn air seachdain an Fhèis Cheiltich Innse Gall mar phàirt den sgeama Motiv8 aig Comhairle nan Eilean Siar.

 

Tha iomain air a bhith na pàirt mhòr den Fhèis o 2007 agus bidh an gèam mòr gach Disàthairne eadar Leòdhas agus Uibhist aig Ceann a’ Bhàigh a’ tarraing nan ceudan.

 

Am-bliadhna, bidh an cothrom aig an òigridh eadar 8-16 pàirt a ghabhail san spòrs Ghàidhealach eachdraidheil seo le seiseanan còidsidh air Diciadain 17, Diardaoin 18 agus Dihaoine 19 den Iuchar.

 

Bidh an campa dà-chànanach eadar Gàidhlig agus Beurla ach tha e fosgailte dhan a h-uile dhuine.

 

11 – 11.15 clàradh – registration

11.15 – 12.15 trèanadh – training

12.15 – 12.45 lòn – lunch

12.45 – 2.00 gèamannan – games – finish

 

Thèid ùidheamachd leithid de chlogadan is camain a chumail ris a’ chloinn a ghabhas pàirt ach ma tha stuth aca mu thràth, tha iad làn dì-bheathte sin a thoirt leotha.

 

Tha Camanachd Leòdhais airson taing a thoirt do Chomhairle nan Eilean agus Fèis Cheilteach Innse Gall airson an taic a bhios iad a’ cur ri iomain sna h-Eileanan an Iar.

 

Cuir fòn gu 01851 822 800/785/757 airson àite a ghlèidheadh.

 

Camanachd Leòdhais are delighted to be holding Summer Shinty Camps on Smith Avenue Astroturf during the week of the Hebridean Celtic Festival as part of Comhairle nan Eilean Siar’s Motiv8 programme.

 

Shinty has been a big part of the Festival since 2007 and the big cup match every Festival Saturday between Lewis and Uist attracts hundreds to Bayhead.

 

This year, youngsters between 8-16 will get the chance to take part in this historic Gaelic sport with coaching sessions on Wednesday 17, Thursday 18 and Friday 19 July.

 

The camps will be bilingual in Gaelic and English but they are open to all.

 

11 – 11.15 clàradh – registration

11.15 – 12.15 trèanadh – training

12.15 – 12.45 lòn – lunch

12.45 – 2.00 gèamannan – games – finish

 

Equipment such as sticks and helmets will be provided but if children already have their own equipment they should feel free to bring this. Children should bring shinguards, suitable sporting footwear for astroturf and a packed lunch.

 

Camanachd Leòdhais would like to thank Comhairle nan Eilean Siar and Hebridean Celtic Festival for their support for shinty in the Western Isles.

 

Phone 01851 822 800/785/757 to book a place.

By eoghan

Leave a Reply

Your email address will not be published.