Bu mhath le gach duine ceangailte ri Camanachd Leòdhais a chur an cèill cho duilich sa a tha sinn as dèidh cluinntinn mu dheidhinn bàs Diane Mhoireasdain aig aois 25.

Bhiodh Diane tric aig cliathaich na pàirce ann an Siabost a’ cur taic ris an sgioba agus bha sinn taingeil airson an taic sin.  Bidh i ga h-ionndrainn gu mòr agus tha ar smuaintean agus ar n-ùrnaighean leis an teaghlach Mhoireasdanach aig an àm dhuilich seo.

All connected with Camanachd Leòdhais would like to express our profound sadness at hearing of the untimely death of Diane Morrison at the age of 25.

Diane was a regular fixture at home games supporting the team and we were always grateful for her support.  She will be greatly missed and our thoughts and prayers are with the Morrison family at this difficult time.

‘Gus am bris an là agus an teich na sgàilean’

By eoghan

Leave a Reply

Your email address will not be published.