Tha ceann-là ann airson coinneamh coithcheann bliadhnail Camanachd Leòdhais. Thèid an coinneamh a chumail aig Bun-sgoil Steòrnabhaigh aig 7f Diciadain 30mh den Damhair 2013.  Thèid fàilte a chur air duine sam bith aig a bheil ùidh ann an iomain sna h-Eileanan an Iar dhan choinneamh sin.

 

A date has been set for the Annual General Meeting of Camanachd Leòdhais. The meeting will be held at 7pm on Wednesday 30th October. All who have an interest in shinty in the Western Isles are welcome to attend this meeting.

By eoghan

Leave a Reply

Your email address will not be published.