Home > Uncategorized > Iomain Cholmcille a Còig 7/4/12 Portree – Alba Squad named

Iomain Cholmcille a Còig 7/4/12 Portree – Alba Squad named

March 20th, 2012 Leave a comment Go to comments

Meallaibh bhur nàidheachd! Bidh Andy, Paul, Donald, Innes, Conor agus Micheal a’ riochdachadh na h-Alba aig Iomain Cholmcille a Còig air 7mh den Ghiblean.

Bidh Eòghan na mhanaidsear a-rithist agus Sean a’ cluich cuideachd.

Congratulations to Dukey, Andy, Donald, Innes, Micheal and Conor who will be playing for Alba at Iomain Cholmcille on the 7th of April in Portree.

Eòghan is manager again and Sean has also been selected.

Seo an sguad làn – Here is the full squad.

Sguad

Eòghan Stiùbhart (Manaidsear)
Crisdean MacFhionnlaigh (Lochcarrainn) Pòl Duke, Conor Dòmhnallach, Dòmhnall MacLaomainn, Aonghas MacLaomainn, Anndra Moireach MacDhòmhnaill, Micheal Dòmhnallach (Leòdhas), Sean MacLeòid (Tatha For), Calum Dòmhnallach (Oilthigh Ghlaschu/Uibhist), Dòmhnall Niall MacLeòid (Both Fhleasgainn) Seumas Charity, Seumas Nairn (Lochbhraoin) Stuart Camshron, JD MacMhaighstir (Ard nam Murchan), Seumas MacRàth (Ceann Loch Seile) Anndra Grace (Inbhir Nis) Jack Friseal (An Gearasdan)

Squad

Eòghan Stewart (Manager)
Crisdean Finlayson (Lochcarron) Paul Duke, Conor MacDonald, Donald Lamont, Innes Lamont, Andrew Murray MacDonald, Micheal MacDonald (Lewis) Sean MacLeod (Tayforth), Calum MacDonald (Glasgow/Uist) Doneil MacLeod (Boleskine) Seumas Charity, Seumas Nairn (Lochbroom) Stuart Cameron, JD MacMaster (Ardnamurchan) James MacRae (Kinlochshiel), Andrew Grace (Inverness) Jack Fraser (Fort William)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.