Archive

Archive for September, 2016

Camanachd Innse Gall agus Cupa a’ Mhòid – Duais Iomain a’ Chomuinn

September 30th, 2016 No comments

Lewis CamanachdChaidh Cupa a’ Mhòid a thoirt seachad airson a’ chiad uiar le Meur Comunn Gàidhealach na h-Aghaidh Mòire ann an naoi ceud deug ’s a trì fichead ’s a naoi. Is mòr an t-iongnadh nach robh iomain an-sàs anns an fhèis roimhne sin, leis cho làidir sa tha an ceangal eadar an spòrs agus an cànan – ach is beag an t-iongnadh gun do  shaoil cuideigin aig a’ Chomunn gum biodh an Aghaidh Mhòr glè fhreagarrach airson co-fharpais den leithid a bhith anns an reasoirt ùr leis gu bheil Sgìre Bhaideanaich cho ainmeil airson iomain.

Gu dearbh, chaidh a’ chiad chluiche de Chupa a’ Mhòid a chumail eadar an dà fhuamhaire ud, Baile Ùr an t-Slèibh agus Cinn a’ Ghiuthsaich – agus leis gun robh am Baile Ùr cho làidir aig am àm, chan eil e na iongnadh gun do bhuannaich iad – agus gus an latha an diugh, ’s e an aon duais nàiseanta nach do bhuinnig Cinn a’ Ghiuthsaich riamh.

Is e duais eireachdail a th’ ann an Cupa a’ Mhòid, gu math coltach ann am meud agus crùth ris an t-seann European Cup Winners Cup air an d’ fhuair Obar Dheathain agus Rangers greim uair neo uaireigin.  B’ àbhaist do bhonaid a bhith air a’ chupa, ach chaidh sin air iomrall thar nan linntean.

Is e duais shònraichte a th’ anns a’ Chupa cuideachd, leis gu bheil e ga chluich leis an dà sgioba as fhaisge air a’ Mhòd aig an àm.  Tha seo air cothrom a thoirt do mheasgachadh math de sgiobaidhean, gu h-àraidh sgiobaidhean beaga nach eil ro chleachdte ris an leithid, greim fhaighinn air duais nàiseanta.

Tha am Mòd air a bhith ann an Steòrnabhagh (1979, 1989 agus 2001), no ’s na h-Eileanan Siar (2005 agus 2011) còig tursan agus tha gach uair air cuir ri sgeulachd inntinneach na h-iomain anns an Innse Gall.

Chan eil e buileach soilleir mar a thachair leis a’ Mhòd ann an 1979 ach gun do bhuannaich Loch Carrain an aghaidh Camanachd an Eilein Sgitheanaich 5-3 as dèidh ùine a bharrachd. Tha aon rud cinnteach, bha Boyd MacCoinnich, fear a bha cho cudromach ri ath-leasachadh na Camanachd san eilean seo a’ cluich dha na Carrannaich.

Ann an 1989, thàinig Camanachd an Eilein gu Steòrnabhagh còmhla ris a’ Mhanachainn – chluich iad aig Ceann a’ Bhàigh le Eanraig MacAonghais mar rèitire. Bhuinnig an t-Eilean 4-2. A-rèir coltais, thug e seachdain do chuid dhe na gillean (tòrr a bha an-sàs anns an ath sheusan nuair a thog iad Cupa na Camanachd) a thilleadh a Phort Rìgh. Chaidh tadhal a thogail ann an Steòrnabhagh gu sònraichte airson a’ ghèam ach cha bhiodh gùth air spòrs nan Gàidheal ann an Leòdhas airson sia bliadhnaichean eile nuair a thòisich Dr Barden is a leithid na sgiobaidhean òigridh air feadh Eilean an Fhraoich.

Ann an 2001, cha robh ach Camanachd a’ Bhaic fo stiùir Bhoyd MhicCoinnich a’ cumail an àird ar spòrs agus chluich iad a’ chiad gheam iomain anns na Hearadh o chionn bhliadhnaichean an aghaidh Caol Acainn às an Eilean Sgitheanach. Is e 11-0 a bh’ anns an sgòr, ach a’ faicinn gun robh leithid de na bràithrean Moireasdanach, MhicIlleinein agus Sarah Corrigall anns an sguad òg sin, cha robh nàire sam bith ann dha na Bacaich òga a bhith a’ call. Gus an latha an-diugh, ’s e Caol Acainn an aon sgioba bhun-sgoil a bhuannaich duais naiseanta (no duais inbhich ann an spòrs sam bith le cinnt!).

Chaidh cràthadh a thoirt air cumadh a’ Mhòid anna n 2005, nuair a chaidh tagradh tar-eileanach a dhèanamh agus le sin, chaidh an gèam a chluich ann an Uibhist airson a’ chiad uair. Cha robh sgioba Leòdhasach air cluich còmhla ach uair no dhà roimhne seo. A-rèir aithisg on àm le Ally “Fro” MacLeòid:

“A match held during MOD 2005 was unquestionably Lewis’s worst performance so far. Poor defending, poor attacking, poor communication, poor passing and non-existent teamwork meant that we were lucky not to concede any more. James Mackenzie put in a captain’s performance and was undoubtedly Lewis’s best player, but everyone else was pretty awful (no offence everyone else), and even he couldn’t stop this heavy loss. The bus journey was fun…”

Bha e inntinneach dhà-rireabh ge-tà gur e mac Bhoy MhicCoinnich, Seumas a bh’ anns a’ chluicheadair a b’ fheàrr aig na Leòdhasaich, agus gun robh na ceanglaichean sin ann eadar 1979 is 2005.

 

Peter Gomez Shinty Uist Gaga sean anderson

Thug an call ann an 2005 spionnadh dhan Chomann a bha air ath-stèidheachadh ann an Leòdhas anns an Dubhlachd 2006 a bhith a’ leasachadh, agus leis an amas airson an cupa a bhuannachadh ann an 2011, chuir an Dubh is Gorm a-steach dha na cupannan aig Comann na Camanachd ann an 2007, agus an uairisn dhan Treas Roinn a Tuath ann an 2011 . Agus gu dearbh, is dualtach gur e Freastal a bha a’ ciallachadh gum biodh iad a’ farpais airson Duais a’ Chomuinn anns a’ chiad bhliadhna a chluich iad anns na lìogaichean an aghaidh Camanachd Uibhist.

Bha Uibhist gu math làidir aig an àm, a’ cluich ann an Lìog Leasachaidh Comann na Camanachd, agus bha geam faisg air a bhtih ann eadar an dà sgioba aig Fèis Cheilteach Innse Gall, le Leòdhas a’ buannachadh 3-1. Cha robh e buileach soilleir cho gheibheadh làmh an uachdair nuair a bhiodh iad a’ coinneachadh aig Sgoil Lionacleit.

Dh’èirich na Leòdhasaich tràth agus chaidh iad suas gu deas ann am Coidse nan Loch. Cha robh trioblaid sam bith ach gun robh sinn fada ro thràth anns an t-Òb agus theab Sgot Moireach am bàta a chall lesi gun robh e a’ gabhail air a shocair a’ coiseachd air ais on Bhutty Van!

Air madainn chàilear, loidhnich an dà sgioba an-àird. Is e gèam faisg a bh’ ann, le iomadh car mus do chuir Will Church dà thadhal airson a’ chùis a chur seachad.  Rinn na balaich Leòdhasach gàirdeachas mòr agus chaidh an duais a thoirt dhachaigh thar Caolas na Hearadh.  Cha robh ach aon chall ann, gun do sgrìobh Diablo òran mu dheidhinn!  Is e dòigh shònraichte a bh’ ann airson bliadhna eachdraidheil do dh’iomain sna h-Eileanan an Iar a dhùnadh.

WillTrophy

Innes, Andrew, Micheal, Conor

Tha am Mòd a’ tilleadh a-rithist anns an Dàmhair dha na h-Eileanan. Bha còir aig an geam am-bliadhna seo a bhith ga cluich ann an Uibhist a-rithist ach gu mì-fhortanach, tha eilthireachd agus oilthighean air buaidh mhòr a thoirt air sgioba Uibhist o chionn ghoirid agus mar sin, ’s e an dara sgioba aig an Eilean Sgitheanach a bhios a’ cluich nar n-aghaidh airson Cupa a’ Mhòid am-bliadhna.

Chan eil caraidean cho taiceil no cho dlùth air a bhith againn ris na Sgitheanaich far na pàirce nar strì airson inbhe ann an saoghal na Camanachd. Air a’ phàirc, chan eil na geamannan air a bhith ro fhaisg gu ruige seo, ach tha iad uile air a bhith gan cluich ann an spioraid air leth, agus bidh e na dhòigh fhreagarrach airson deich seusanan aig Camanachd Leòdhais a chòmharrachadh.

Mholadh sinn dhuibh uile a thighinn ann agus hò-rò-gheallaidh a dhèanamh còmhla rinn.

Taing dhan Chomunn Ghàidhealach airson taic a chur ri Cupa a’ Mhòid.

Camanachd Leòdhais – Youth Coaching Posts 2017

September 21st, 2016 No comments

Following the Club’s recent youth development review, the following roles have been identified for the 2017 season as essential to the sport’s future development in the Western Isles.

The draft remits for these roles are below.

If you would be interested in any of the following roles, please contact Head of Youth Development, Eoghan Stewart by Friday 30th September via the club’s Facebook page or lewiscamanachd@hotmail.co.uk

 

IMG_5727

Primary Age Co-ordinator (Under 12s) Minimum of Two Positions – May be appointed by area

Ensure the availability of suitable facilities for primary age sessions.

Ensure availability of qualified coaches and first aiders for primary age sessions.

Maintain a positive coaching and playing environment on and off the park. Implement the Positive Coaching Scotland model of best practice. http://www.sportscotland.org.uk/coaching/positive-coaching-scotland/

Assist in arranging club-run shinty festivals on a regular basis throughout the year. Organise at least one trip away for primary level teams to mainland per season.

Liaison with shinty colleagues in Uist a priority for 2017.

Liaise with CNES Active Schools to help run shinty competition at sports festival.

Liaise with and facilitate support for teachers and parents who would like to see shinty provided in their primary school.

Liaise with U14 coaches and manager regarding scheduling, player progress and selection for players in upper primary (P6-7)

Be an active member of the Club’s Youth Committee, assisting with fundraising and securing sponsorship.

CA Foundation Level desirable.

 

Lewis v Uist Causeway

Under 14 Coaches (Two Positions Available)

Lead and facilitate high quality training and coaching for all players eligible for U14.

Maintain a positive coaching and playing environment on and off the park. Implement the Positive Coaching Scotland model of best practice. http://www.sportscotland.org.uk/coaching/positive-coaching-scotland/

Attend U14 games where and whenever possible. In charge of all tactical decisions at all matches attended. Ensure cover in place if unavailable.

Liaise with First Team manager and U14 manager & U17 manager regarding scheduling, player progress and team selection.

Be an active member of the Club’s Youth Committee, assisting with fundraising and securing sponsorship.

Any  other applicable duties pertaining to the Camanachd Leòdhais Under 14 team.

CA Level One Desirable, commitment to passing Level One essential, CA Foundation Level Essential.

 

Under 14 Team Manager

Secure fixtures at home and away for the U14s, with participation in CA sanctioned tournaments a priority for 2017.

Ensure the availability of suitable facilities for U14 sessions and fixtures.

Liaise with First Team manager and U14 coaches & U17 manager regarding scheduling, player progress and team selection.

Liaison with local secondary schools to ensure that competitive opportunities for school teams are exploited.

Facilitate a positive coaching and playing environment on and off the park. Implement the Positive Coaching Scotland model of best practice. http://www.sportscotland.org.uk/coaching/positive-coaching-scotland/

Enforce Camanachd Leòdhais constitution and code of conduct. Ensure good attendance at training by U14 players.

Be an active member of the Club’s Youth Committee, assisting with fundraising and securing sponsorship.

Any  other applicable duties pertaining to the Camanachd Leòdhais Under 14 team.

CA Level One Desirable, CA Foundation Level Essential.

 

IMG_2016

Under 17 Team Manager

Secure fixtures at home and away for the U17s, with participation in CA sanctioned tournaments a possibility in 2017 and a definite target for 2018.

Liaise with First Team manager and U14 coaches & manager regarding scheduling, player progress and team selection.

Liaison with local secondary schools to ensure that competitive opportunities for school teams are exploited.

Maintain a positive coaching and playing environment. Assist in delivery of coaching sessions in association with first team coaches when U17 fixtures are imminent. Implement the Positive Coaching Scotland model of best practice. http://www.sportscotland.org.uk/coaching/positive-coaching-scotland/

Enforce Camanachd Leòdhais constitution and code of conduct. Ensure good attendance at first team training by U17 players.

Player retention will be a major focus of this remit.

Be an active member of the Club’s Youth Committee, assisting with fundraising and securing sponsorship.

Any  other applicable duties pertaining to the Camanachd Leòdhais Under 17 team.

CA Level One preferable, commitment to passing Level One essential

These posts will be confirmed at the upcoming AGM. On confirmation, they will be subject to review at each subsequent AGM. All appointees will hold an up to date PVG from Disclosure Scotland before taking post.

Welcome back Ronan as we finally return to winning ways

September 4th, 2016 No comments

After a challenging league season, we signed off with a good strong 4-1 win over Inverness at Shawbost. In a great sign for the future, we finished the game with four players under-17, with Steven Morrison getting his first start, Scott continuing to play a leading role and Alexander Gordon making his first team debut as a sub. Thanks to Inverness for making the trip.

However, all other successes aside, the big story was the return of Ronan Sinclair after six months out the sport. Ronan was airlifted to hospital on the eve of the league season with a life-threatening illness. This put a real cloud over the start of the season, and it was to his credit that his brother Paddy played against Cabers in the opening day game, and indeed was the only bright spot in a very poor performance by our side that day. Thankfully, Ronan returned home after several procedures but it was unsure if he would ever play sport again, having been a keen rugby player and footballer as well as his shinty interests. We were therefore absolutely delighted to welcome him back to training a few weeks ago and to see him play the final ten minutes of the game.  A proud moment for Ronan and the whole Sinclair family, including father Iain “Diablo” and mother Trish.

Ronan Sinclair

Ronan Sinclair

Manager Duncan MacIntyre thanked all the players who’ve contributed this season, which steadily improved after a slow start in a very competitive league. The club marks ten years as a senior club next year and we look forward to the youngsters striding confidently into that future and building on the lessons learned this year.

The win gives us a better chance of avoiding bottom spot depending on results by other clubs, but the club has come to establish itself as a respected part of the shinty community.

There was some movement on the scoring charts, although Donald and Scott didn’t add to their totals, making it unlikely that the bottle of whisky on offer to anyone reaching 10 goals in the season will be bought.

Goalscorers after end of league season 2016

Donald Lamont 8

Scott MacLeod 6

Paul Duke 5

Will Church 5

Kenny Murray 4

Ally Lamont 4

Duncan MacIntyre 2

Connor Chalmers 1

Eoghan Stewart 1

There will be one more opportunity for those at the top of the charts to reach for the Drams when we have the Mod Cup in October. A lack of player availability for Uist has meant they unfortunately are unable to participate in the 2016 fixture, so Skye Camanachd Seconds will be taking their place, the venue is TBC but will most likely be Shawbost.

Thanks to Poppy for the picture of a rainbow.